Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Dränering i Skåne AB kan genom denna webbplats, draneringskane.se (”Webbplatsen”), komma att samla in personuppgifter om Besökare.

Dränering i Skåne AB har utvecklat denna Personuppgiftspolicy (“Personuppgiftspolicyn”) för att ge Besökaren en tydlig bild av hur Dränering i Skåne AB hanterar personuppgifter som samlas in via Webbplatsen. Personuppgiftspolicyn förklarar under vilka omständigheter Dränering i Skåne AB samlar in personuppgifter och vad dessa används till. I övrigt gäller Dränering i Skåne ABs Användarvillkor för användning av Webbplatsen. Personuppgiftspolicyn är bara tillämplig i anslutning till Webbplatsen.

Genom att använda Webbplatsen och/eller tillhandahålla Dränering i Skåne AB personuppgifter på Webbplatsen samtycker Besökaren till att Dränering i Skåne AB registrerar och använder personuppgifter på det sätt som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Personuppgiftslagen (PuL)

Syftet med PuL är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Med behandling av personuppgifter avses t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring eller bearbetning av sådana uppgifter. Även personuppgifter som framgår av ljud och bild omfattas av PuL. Inte bara automatiserad behandling av personuppgifter faller under lagens tillämpningsområde utan också manuella register som strukturerats så att sökning bland personuppgifter underlättas.

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifterna är att anse som personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (eller den myndighet) som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som skall behandlas och vad uppgifterna skall användas till. Dränering i Skåne AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på Webbplatsen.

Dränering i Skåne ABs hantering av personuppgifter

E-post som skickas till Dränering i Skåne AB via Webbplatsen kan innehålla personuppgifter som faller under PuL:s regler.

När Besökaren lämnar uppgifter till Dränering i Skåne AB via e-post samtycker Besökaren till att Dränering i Skåne AB sparar eventuella personuppgifter. Personuppgifterna sparas uteslutande för tillhandahållande av efterfrågad information och raderas då sådan information lämnats. Personuppgifter som Dränering i Skåne AB sparar är Besökarens e-postadress samt i förekommande fall även Besökarens namn. Om Besökaren lämnar känsliga uppgifter, såsom uppgifter om hälsa och sjukvård, till Dränering i Skåne AB kommer Dränering i Skåne AB betrakta det som att Besökaren även lämnat samtycke till registrering av dessa personuppgifter enligt ovan.

Besökarens personuppgifter kommer bara att behandlas av Dränering i Skåne AB och kommer inte att användas för marknadsföring eller lämnas till utomstående.

Besökaren får när som helst, genom att kontakta Dränering i Skåne AB, återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Därmed raderas Dränering i Skåne AB Besökarens personuppgifter. Detta kan leda till att Besökaren inte får tillgång till, av Besökaren, efterfrågad information.

Övrigt

Dränering i Skåne AB reserverar sig rätten att ändra och/eller uppdatera policys och ansvarsbestämmelser när som helst. Dränering i Skåne AB kommer alltid att göra den senaste versionen tillgänglig på Webbplatsen.

Personuppgiftspolicyn gäller endast för Dränering i Skåne ABs svenska Webbplats. Dränering i Skåne ABs utländska webbplatser har egna policys och ansvarsbestämmelser. Det kan dock förekomma länkar till Dränering i Skåne ABs utländska webbplatser på Webbplatsen som en service till Besökaren.

Om Du har frågor omkring Dränering i Skåne ABs policy när det gäller personuppgifter, kommentarer kring hur vi hanterar dessa, eller direkta frågor avseende detta eller annat så är Du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen info@draneringskane.se eller telefon 0734 40 06 10. Du kan också skriva till oss på adressen: Dränering i Skåne AB, Norra Järnvägsgatan 13, 274 35 Skurup, Sverige.