Skador orsakade av fukt

Här beskrivs vanliga fuktskador och problem i källare. Nedanstående orsakerna kan tolkas som mest möjliga. Man kan inte vara 100% säker innan man friställer källarväggen och inspekterar fuktskyddet och dräneringsledning. Bilder representerar skador som kan uppstå om problemet inte åtgärdas.

Fuktskador i nivå med marknivån

När fuktfläckar förekommer i nivå med markytan och en bit nedåt gjorts möjligtvis återfyllningen mot källarväggen med schaktmassor innehållande lera. Detta gör att det finns täta skikt i jorden och i kombination med bristfälligt utvändigt fuktskydd medför att vatten tränger in i källarväggen.

Vatten och fukt som tränger in i nivå med marknivån eller på högre delar av källarväggen
Vatten och fukt som tränger in i nivå med marknivån eller på högre delar av källarväggen

Vid kraftigt regn eller snösmältning kan det också uppstå vattenläckage.

Fuktskador nedtill på källarväggen

Om du har fuktfläckar nedtill på källarväggen kan det vara att dräneringsledningen ligger för högt eller har för dålig transportkapacitet beroende på igensättning eller felaktig lutning. Detta i kombination med bristfälligt utvändigt fuktskydd gör att vatten tar sig in vid kopplingen mellan grundsulan och källarväggen och sugs vidare upp i väggarna.

Vatten och fukt samlas vid grundsula och tränger in nedtill på källarväggen
Vatten och fukt samlas vid grundsula och tränger in nedtill på källarväggen

Samma som innan kan det i dåliga omständigheter också uppstå vattenläckage.

Saltutfällningar och färgflagning

Om det är så att under marknivån finns det saltutfällningar och färgflagning på väggarnas insidor har du problem med den utvändiga kapillärbrytningen eller dräneringen. Vatten sugs kapillärt in i väggen och medför salter från marken. När vattnet avdunstar inåt anrikas salterna på väggytan eller under färgen. Då börjar färgen flagna och putsen släppa från väggen.

Flagnande färg som indikation till stor fuktbelastning på källargrunden och möjligt fuktproblem
Flagnande färg som indikation till stor fuktbelastning på källargrunden och möjligt fuktproblem

Fuktigt inneklimat i källaren

Om luften i källaren upplevs som fuktig är antagligen väggar och golv är oisolerade, vilket indirekt medför att de är fuktiga. Möjligen kan även viss kapillärsugning föreligga. Hög avdunstning gör att luften ständig tillförs fukt och ånghalten i källaren blir hög.

Extremt fuktig källare med stor mögelproblem
Extremt fuktig källare med stor mögelproblem